Zaparkujbezpecne.cz - Parkovaní u letiště Václava Havla

Parkovaní u letiště Václava Havla

Levné parkování u letiště Ruzyně

Zdarma Vás odvezeme na letiště a zpět

Oplocené nonstop střežené parkoviště

Jedno z parkovišť nejblíže letišti

Možnost ubytování v areálu

Část parkoviště zastřešenaObchodní podmnky

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Parkoviště provozované společnost JMS PARKING, s.r.o., IČ: 24199443, DIČ: CZ24199443, se sídlem Družstevní 18, 252 68 Kněževes (dále jen „Provozovatel“) poskytuje službu parkování motorových vozidel v oploceném a hlídaném areálu se zajištěnou přepravou zákazníků a jejich zavazadel.
 2. Parkoviště je provozováno celoročně 24 hodin denně.
 3. Ceny poplatků za parkování jsou uvedeny v kanceláři nebo na webových stránkách Provozovatele (www.zaparkujbezpecne.cz).
 4. Na parkovišti je zřízeno a provozováno 50 placených parkovacích stání. Provozovatel má právo kdykoliv omezit parkovací kapacitu nebo provozní dobu parkoviště, případně parkoviště zcela uzavřít.
 5. Parkoviště je pojištěno.
 1. PODMÍNKY REZERVACE A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
 1. Smlouvy mezi Provozovatelem a uživateli parkovacích služeb Provozovatele (dále jen „Zákazníci“), které se uzavírají prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (www.zaparkujbezpecne.cz). Provozovatel neuznává podmínky Zákazníka, které odporují nebo se liší od VOP, ledaže by je výslovně uznal před uzavřením individuální smlouvy se Zákazníkem v písemné podobě. Takové podmínky pak platí pouze pro konkrétní smlouvu, pro kterou byly sjednány.
 2. Parkovací místa se rezervuji na telefonním čísle +420 606 067 430 nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Provozovatele (www.zaparkujbezpecne.cz). A rezervace se stává platnou po potvrzení ze strany Provozovatel.
 3. Po příjezdu Zákazníka na parkoviště má Provozovatel právo na kontrolu totožnosti.
 4. Rezervace je bez souhlasu Provozovatele nepřenosná na jinou osobu, jinak pozbývá platnosti a  parkoviště nebude možné využít.
 5. Provozovatel má právo zrušit rezervaci bez udaní důvodů, pokud rezervující neuvede ve své rezervaci úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou vyžadovány rezervačním systémem.
 6. Pokud se Zákazník nedostaví v den počátku rezervovaného parkování, bude jeho rezervace stornována. V případě kdy klient přesáhne konec platnosti rezervace, může mu provozovatel účtovat parkovné ve výši 500 Kč/den.
 7. Při vjezdu na parkoviště je Zákazník povinen se registrovat v kanceláři Provozovatele parkoviště.
 8. Parkoviště je určeno pro vjezd a parkování osobních automobilů, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a jednostopých vozidel (dále jen „Vozidla“). Vozidla musí mít platnou registrační značku a jejich technický stav musí odpovídat příslušným právním předpisům.
 9. Na parkovišti platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé jsou povinni dbát v prostoru parkoviště na bezpečnost a plynulost provozu, řídit se výstražnými nápisy a značkami a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu parkoviště. Příjezdové a odjezdové komunikace jsou uživatelé povinni udržovat volné pro ostatní zákazníky parkoviště.
 10. Uživatelé parkoviště jsou povinni uposlechnout pokyny zástupce Provozovatele anebo pověřených zaměstnanců Provozovatele.
 1. PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ
 1. Na parkoviště nesmí vjíždět Vozidla s přívěsnými vozíky, bez souhlasu stálé služby parkoviště.
 2. Rychlost jízdy v areálu parkoviště je maximálně 10 km/hod. a platí zde přednost zprava.
 3. Vjezdem na parkoviště zákazníci vyjadřují souhlas s ustanoveními těchto obchodních podmínek a k tomuto okamžiku uzavírají smlouvu s Provozovatelem, jejíž obsahem je poskytnutí parkovacího místa řidiči motorového vozidla a jemu spolucestujících osob a závazek řidiče k úhradě parkovného a dodržování těchto podmínek.
 4. Motorová vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevně technicky trvale nezpůsobilá k provozu a motorová vozidla, která jsou na parkovišti zaparkovaná déle než 3 měsíce, se považují za motorová vozidla překážející provozu na parkovišti, nejde-li o parkování na základě individuální písemné smlouvy. Za motorová vozidla překážející provozu na parkovišti se také považují motorová vozidla s bezdůvodně spuštěným alarmem nebo světly.
 5. Motorová vozidla překážející provozu na parkovišti nebo vozidla zaparkovaná v rozporu s těmito obchodními podmínkami mohou být na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor parkoviště a majiteli vydána až po uhrazení poplatku za parkování a ostatních nákladů.
 6. Osoby, které se pohybují v prostorách parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoli škodu, kterou svým jednáním způsobí provozovateli nebo třetím osobám. Děti a zvířata se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které samy odpovídají za jejich bezpečnost.
 7. Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči zákazníkům zadržovacího práva. Zákazníkovi bude umožněno vyjet z parkoviště, případně převzít motorové vozidlo z odstavné plochy pro odtažená vozidla až poté, co budou pohledávky, škoda a ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem řidiče k úhradě zjištěné škody, příp. poskytnutí jiné záruky za zajištění pohledávky (dluhu) ze strany řidiče či vlastníka vozidla.
 1. PRAVIDLA PRO VYUŽÍVANÍ PŘEPRAVY
 1. Provozovatel zajišťuje přepravu viditelně označenými vozidly.
 2. Nástupní stanoviště je umístěno v areálu parkoviště.
 3. Nastupování a vystupování z vozidel se řídí pokyny řidiče.
 4. Z přepravy mohou být vyloučeni zákazníci, kteří jsou podnapilí, pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, narušují pozornost řidičů, anebo vozidla znečišťují, nebo je mohou znečistit.
 5. Cena přepravy mezi parkovištěm a Letiště Václava Havla je pro Zákazníky využívající služby parkování zcela zdarma.
 1. V PROSTORÁCH AREÁLU PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO
 1. Provádět údržbu a opravy parkujících motorových vozidel, včetně doplňování provozních tekutin.
 2. Mýt nebo čistit parkující motorová vozidla, vysypávat a odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto z parkujících motorových vozidel a jakékoli další znečišťování parkovacích ploch a areálu parkoviště.
 3. Dále je na parkovišti i z bezpečnostních důvodů zákazníkům zakázáno:
 1. Pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných nebo psychotropních látek snižujících pozornost.
 2. Setrvávat v zaparkovaných vozidlech na delší než nezbytně nutnou dobu.
 3. Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či jiných prostředcích.
 4. Nechat volně pobíhat zvířata.
 5. Umisťovat na parkovišti letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to i připevněných na karoserie parkujících motorových vozidel.
 6. Poškozovat zařízení vlastníka parkoviště instalovaná na parkovišti.
 1. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku obchodních podmínek je zákazník povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 5.000,- K[a]č a uhradit způsobenou škodu.
 1. INFORMACE O ÚDAJÍCH ZÁKAZNÍKA
 1. Osobní údaje Zákazníka poskytnuté Provozovateli za účelem objednání parkovacích služeb, budou použity výlučně k plnění a realizaci smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Údaje nejsou poskytnuty třetím stranám. Provozovatel je oprávněn použít poskytnuté údaje k zasílání informací o svých nových produktech a jiných novinkách, pokud Zákazník takové zasílání neodmítne.
 2. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů, které odešle ve vyplněném formuláři spolu s objednávkou parkovacích služeb, uděluje dobrovolně souhlas se zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zjistí-li Zákazník, že zpracování jím poskytnutých údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn požadovat od Provozovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Údaje mohou být především zablokovány, změněny, doplněny nebo odstraněny. Bude-li požadavek Zákazníka oprávněný, Provozovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nebude-li ze strany Provozovatele takové žádosti Zákazníka vyhověno, je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedený postup je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů i přímo.
 1. REKLAMACE
 1. Veškeré reklamace týkající se zajištění poskytnutí a rezervace parkovacích služeb, fungování systému objednávek a úhrady ceny je třeba zaslat písemně na adresu Provozovatele a připojit k ní listiny, které reklamaci dokládají. V dopisu Zákazník uvede rozhodné informace, na jejichž základě poskytnuté služby reklamuje a údaje, kdy vznikl důvod reklamace a v čem Zákazník spatřuje pochybení Provozovatele.
 2. Po obdržení reklamce identifikuje Provozovatel příčinu reklamace a vyjádří se k ní do zákonem stanovené lhůty.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Řidiči, hlídač parkoviště a jiné osoby pověřené Provozovatelem jsou, uznají-li to za vhodné, oprávněni od zákazníků porušujících obchodní podmínky požadovat vysvětlení, jsou oprávněni požadovat příslušnou pokutu a jiné nároky, zabránit v odjezdu zaparkovaných motorových vozidel, budou-li mít pochybnosti, anebo případně zákazníky vykázat z parkoviště.
 2. Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 3. Protizákonné jednání jakýchkoliv osob vyskytujících se v prostorách parkoviště řeší na základě oznámení postižených Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.8.2014 a jsou zveřejněny v kanceláři a na internetových stránkách Provozovatele (www.zaparkujbezpecne.cz).